НАБЛЮДЕНИЕ НА КОЛОНИЯТА НА БЕЛОГЛАВИТЕ ЛЕШОЯДИ

Предлагаме ви наблюдение на лешоядите в тяхната колония. Цена : 40 лв. за цялата група. Продължителност  – около един час, подходящо за малки и големи групи.  При групи до 7 човека, е организиран транспорт (на място).  До мястото се стига лесно с лек автомобил. Услугата се извършва целогодишно.

Придвижваме се с автомобил до колонията на белоглавите лешояди (около 5 мин. в едната посока). Начална точка може да бъде паркинга до Природозащитен център „Източни Родопи” (непосредствено до моста на р. Арда) или центъра на гр. Маджарово.

Наблюдението извършваме със зрителна тръба и бинокли от едно от най-красивите места в България. Имаме възможност да видим белоглавите лешояди от близко разстояние, както и много други видове хищни птици. През цялото време на наблюдение, водим лекция за живота на лешоядите и обитателите на Природна забележителност „Кован кая”. През пролетните и летните месеци виждаме как двойки на белоглав лешояд хранят своите малки.

В защитената територия гнездят 11 вида грабливи птици: белоглав лешояд /Gyps fulvus/; египетски лешояд /Neophron percnopterus/; черна каня /Milvus migrans/; сокол скитник  /Falco peregrinus/; черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, голям ястреб /Accipiter gentilis/; малък ястреб /Accipiter nisus/; орел змияр /Circaetus gallicus/; обикновен мишелов /Buteo buteo/; белоопашат мишелов /Buteo rufinus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Повечето от тях също виждаме, както и много скалнолюбиви пойни и други птици.

НАПРАВЕТЕ САМИ ВАШАТА ПРОГРАМА

Наблюдението на лешояди прекрасно се комбинира с търсене на минерали в района на Маджарово, наблюдение на други птици, земноводни и влечугипосещение на исторически места, запознаване с местни занаяти или каякинг и рафтинг по р. Арда.