ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

Предлагаме ви тур за наблюдение на влечуги и земноводни. Цена за водач: 270 лв. + горивото за автомобила (транспорт на място). Турът е целодневен, провежда се от април до септември, с високо проходим автомобил по долината на река Арда. Нашите водачи познават отлично екологичните изисквания на всички видове земноводни и влечуги в района на Източни Родопи и знаят много от техните находища.

Видове влечуги, които се срещат в района: шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/; шипобедрена костенурка /Testudo graeca/; обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/; каспийска блатна костенурка /Mauremys rivulata/; балкански гекон /Cyrtopodion kotschyi/; слепок /Anguis fragilis/;  жълтокоремник /Pseudopus apodus/; ивичест гущер /Lacerta trilineata/; змиеок гущер /Ophisops elegans/; македонски гущер /Podarcis erhardii/; стенен гущер /Podarcis muralis/; кримски гущер /Podarcis taurica/; късокрак гущер /Ablepharus kitaibelii/; червейница /Typhlops vermicularis/; турска боа /Eryx jaculus/; голям стрелец /Coluber caspius/; тънък стрелец /Platyceps najadum/; медянка /Coronella austriaca/; смок-мишкар /Zamenis longissimus/; пъстър смок /Elaphe sauromates/; вдлъбнаточел смок /Malpolon monspessulanus/; сива водна змия /Natrix tessellata/; жълтоуха водна змия /Natrix natrix/; пепелянка /Vipera ammodytes/.

От земноводните се срещат 11 вида: дъждовник /Salamandra salamandra/; малкият гребенест тритон /Lissotriton vulgaris/; южен гребенест тритон /Triturus karelinii/; зелена крастава жаба /Bufo viridis/; кафява крастава жаба /Bufo bufo/; жълтокоремна бумка /Bombina variegata/; голяма водна жаба /Pelophylax ridibundus/; горската жаба /Rana dalmatina/; жабата дървесница /Hyla arborea/; сирийска чесновница /Pelobates syriacus/; гръцката жаба /Rana graeca/.

НАПРАВЕТЕ САМИ ВАШАТА ПРОГРАМА

Търсенето на земноводни и влечуги може да се съчетае с подхранване за лешоядите, наблюдение на колонията на белоглавите лешояди,  посещение на исторически места и запознаване с местни занаяти.